Personvern og cookies

Vi bruker cookies og dine data til å forbedre og tilpasse tjenestene på vår nettside. Les mer

Fokus på bærekraft i Servi Group

Bærekraft i Servi Group

Servi Group ønsker å ta sin del av ansvaret for en bærekraftig utvikling. Dette er dypt forankret både hos vår eier, Ferd, i styret og i konsernledelsen. Dette ansvaret tar vi ikke bare fordi det er forventet av oss, men også fordi vi selv har en genuin interesse for å utvikle Servi Group i en stadig mer bærekraftig retning. Denne interessen drives hovedsakelig av to faktorer; respekten for fremtidige generasjoner og nye, lønnsomme forretningsmuligheter.

 

FNs bærekraftsmål

 Fokusområder

 Produkter og systemer

 Fornybar energi

 Sirkulære produkter og tjenester

Likestilling, inkludering og mangfold

Redusere klimagassutslipp

Compliance og etiske retningslinjer

Ansvarlig innkjøp

Helse, sikkerhet, sikring og miljø  

ISO 14001

UN Global Compact

Rapporter

 

FNs bærekraftsmål

Som en industribedrift erkjenner Servi Group at vi har en påvirkning på miljøet, men med våre verdier (ansvarlighet, nytenkning, soliditet og fleksibilitet) som kompass, kombinert med mangeårig kompetanse, har vi gode muligheter til å bidra positivt. Servi Group har valgt ut fire av FNs bærekraftsmål, som vi skal bidra til å løse.  

12_ansvarlig forbruk og produksjon

 

Bærekraftsmål nr. 12, som handler om ansvarlig forbruk og produksjon, står sentralt. i Servis bærekraftsarbeid. Dette omhandler måten Servi produserer på og produktene vi tilbyr. Flere av Servis produkter bidrar til at kundene reduserer sitt miljøfotavtrykk, for eksempel gjennom lavere energiforbruk, lavere oljevolum og mindre støy. Servis produkter har dessuten lang levetid, kan i stor grad repareres og oppgraderes, samt har høy grad av gjenvinnbarhet.

 

9_industri, innovasjon og infrastruktur

 

For å klare å levere det markedet etterspør, både i dag og i fremtiden, og samtidig ha så lav påvirkning på miljøet som mulig, har Servi stort fokus på utvikling og teknologiske løsninger. Dette bidrar til å løse bærekraftsmål nr. 9, som handler om industri, innovasjon og infrastruktur. I tillegg til utvikling av nye produkter og tjenester, er Servis leveranser til segmentet for fornybar energi en viktig bidragsyter her.

mindre ulikhet

 

Det tredje bærekraftsmålet som Servi har valgt ut er mål nr. 10, som handler om mindre ulikhet. For Servi handler dette om mer enn bare likestilling mellom kjønnene. Vi ønsker et inkluderende arbeidsmiljø og samfunn, der det er plass til alle, og der mangfoldet gir oss et bredt spekter av perspektiver. Dette øker arbeidsgleden og gjør oss bedre rustet til å møte fremtidens utfordringer.

 

stoppe klimaendringene

 

Det siste bærekraftsmålet som Servi skal bidra til å løse er bærekraftsmål nr. 13, som handler om å stoppe klimaendringene. Selv om Servis utslipp er små i den store sammenhengen, må også vi jobbe med å redusere klimagassutslippene fra både egen produksjon
og fra verdikjeden vår. Å redusere klimagassutslippene henger tett
sammen med bærekraftsmålene nr. 9 og 12.

Våre fokusområder for bærekraft

Servi Group produserer store mengder produkter og systemer til kunder i både Norge og i øvrige verden. Verdikjeden vår strekker seg fra uttak av råvarer, via materialer og komponenter til produksjon, deretter til kundens bruk og til slutt avhending av produktene. Gjennom kartlegging av Servi Groups påvirkning og muligheter gjennom verdikjeden, samt en interessent- og vesentlighetsanalyse har Servi Group identifisert fem fokusområder for bærekraftsarbeidet vårt. Bærekraftstrategien er tett integrert med Servi Groups overordnede selskapsstrategi.

 

Les mer om våre fokusområder for bærekraft nedenfor. For mer utfyllende informasjon, se vår bærekraftsrapport 2022.

Servi Groups bærekraftarbeid - fns bærekraftsmål

 

Levere produkter og systemer med forbedret miljøeffekt til markedet   

Produktene og systemene som Servi Group leverer utgjør en vesentlig del av vår verdikjede. En stor del av miljøpåvirkningen skjer i bruksfasen hos kunden. Å levere produkter og systemer som har en forbedret miljøeffekt for kunden er derfor et svært viktig fokusområde for Servi Group. Dette er et område der vi ser at Servi Group kan utgjøre en betydelig forskjell sammenlignet med markedet for øvrig.

Miljøpåvirkningen hos kunden skjer på flere områder. To vesentlige påvirkninger er de hydrauliske systemenes forbruk av energi og mineraloljer. Servi Group kan levere flere ulike løsninger som gjør at kunden reduserer energiforbruket. I tillegg til den forbedrede miljøeffekten, betyr energibesparelse reduserte kostnader for kunden. Servi Group leverer dessuten systemer som er designet for bruk av biologisk nedbrytbar hydraulikkolje.  

 

Produkter med et redusert miljøfotavtrykk:

  • Systemer med frekvensomformere (Servi Green HPU) - Redusert energiforbruk og støynivå, redusert varme  
  • Servi Hybrid Drive - Redusert energiforbruk og støynivå, plassbesparende  
  • Systemer med elektriske aktuatorer som erstatter hydrauliske - Redusert energiforbruk og behov for hydraulikkolje 
  • Servi Cyclone - Redusert oljeforbruk, plassbesparende 
  • Systemer designet for biologisk nedbrytbar olje - Redusert risiko for forurensing av vann og jord  
  • Antigroe- og antikorrosjonssystem - Reduserer skipets drivstofforbruk, reduserer/eliminerer behov for rengjøring med kjemikalier 
  • LED-lys til skip - Redusert energiforbruk
  • Servi CleanPump - Reduserer smitte, rømming og HMS-risiko

 

green hpu - fra flere vinkler

Servi Green HPU har opptil 80 prosent lavere energiforbruk og lavere støynivå, og det gir lavere servicekostnader.

For mer informasjon om tiltak og målsetninger knyttet til Servi Groups produkter og systemer med forbedret miljøeffekt, se bærekraftsrapporten .

Entre og vokse i segmentet for fornybar energi

Overgangen til fornybare energikilder er en av de største utfordringene verdenssamfunnet står overfor i dag. Det handler ikke bare om en overgang fra fossil energi til fornybar energi, men også om å øke den totale energiproduksjonen. Med en energikrise i Europa i tillegg, er viktigheten av dette blitt ytterligere forsterket.  

Servi Group har lang fartstid i vannkraftsbransjen med leveranser av hydraulisk styring til vannveislukere og turbiner. De senere år har Servi Group dessuten i stadig økende grad hatt betydelige leveranser til store havvindprosjekter. I 2022 utgjorde leveranser til vannkraft og havvind hhv 3,7 % og 6,5 % av Servi Groups totale omsetning. Servi Group har ambisjoner om å vokse innenfor både vannkraft og havvind i årene fremover. I tillegg til å være et viktig samfunnsbidrag, der vi bidrar til å øke forsyningen av fornybar energi, innebærer dette betydelige vekstmuligheter for Servi Group. Samtidig styrker det robustheten til selskapet ved å være godt etablert i flere segmenter.  

Les om våre leveranser til havvind og vannkraft

For mer informasjon om tiltak og målsetninger knyttet til Servi Groups satsning innenfor fornybare segmenter, se bærekraftsrapporten.

Havvind og vannkraft

Designe og tilby sirkulære produkter og tjenester

Verdens naturressurser er under stort press, samtidig som produksjon av jomfruelige materialer har høye utslipp av klimagasser. En sirkulær økonomi der materialene utnyttes effektivt, produktene har lang levetid og delene gjenvinnes og gjenbrukes, er derfor et av de viktigste tiltakene for å lykkes med det grønne skiftet.  

Servi Group tilbyr en tjeneste som heter Servi Lifecycle Service (SLS), en service- og vedlikeholdstjeneste som tar vare på hele livssyklusen til produktene. Dette sikrer maksimal oppetid og gir anleggene lengre levetid. Servi Groups produkter er solide og har lang levetid, og de egner seg godt til å reparere og overhale. Etter endt bruk kan de fleste av produktene demonteres, og materialene kan gjenvinnes. Ettersom de fleste produktene hovedsakelig består av stål, har de svært høy gjenvinningsgrad. Enkelte deler kan av og til også gjenbrukes i nye produkter.  

De siste årene har vi sett en økning i reparasjoner og overhalinger sammenlignet med tidligere år. Det er åpenbart at kundene ser en verdi i dette, både ut fra et bærekraftperspektiv og et kostnadsperspektiv. I tillegg vil det ofte være en raskere løsning for kundene å reparere sammenlignet med å få produsert nye anlegg. Servi Group tilbyr også kundene å returnere utrangerte produkter. På denne måten tar Servi Group et utvidet produsentansvar og tar dermed ansvar for hele livsløpet til produktene.

Les om våre tiltak og målsetninger for sirkulære produkter og tjenester i bærekraftsrapporten.

Her kan du lese om noen oppdrag vi har gjort for kundene våre:

Servi forlenger levetiden til hydraulikken på produksjonsskipet Åsgard A 

Totalleveranse på oppgradering av eksisterende anlegg for Statkraft Suldal Dam 

 

detalj sylinderproduksjon

Skape et utviklende arbeidsmiljø som fremmer likestilling, inkludering og mangfold

Som arbeidsgiver til mer enn 300 ansatte, ser Servi Group det som en svært viktig oppgave å sørge for at alle ansatte trives på jobben. At de ansatte kjenner utvikling og mestring, samt at de får være en del av et mangfoldig og inkluderende miljø, er noen av forutsetningene for å lykkes med dette. Et inkluderende arbeidsmiljø skaper trivsel og trygghet, og et mangfoldig arbeidsmiljø bringer ulike tilnærminger, erfaringer og perspektiver inn i arbeidsprosessene. 

Les om våre tiltak og målsetninger for arbeidet med likestilling, inkludering og mangfold i bærekraftsrapporten.

 

Servi Groups likestillingsredegjørelse ihht Aktivitets- og redegjørelsesplikten

Emil Servi Group ambassadør 

Morten Servi ambassadør

 

Frida Servi ambassadør

Frode Servi ambassadør

Redusere klimagassutslipp

Som en produksjonsbedrift har Servi Group et betydelig energiforbruk, både i egen virksomhet og i verdikjeden vår. Selv om Servi Groups klimagassutslipp er små i den store sammenhengen, er det likevel viktig at vi tar vår del av ansvaret for at verden skal nå målene i Paris-avtalen. Servi Group har derfor forpliktet seg til å redusere utslipp av klimagasser i tråd med Paris-avtalen. Dette er både forventinger fra Ferd, samt at vi har forpliktet oss til dette gjennom vår ISO14001-sertifisering.

Servi Group har i 2022 gjort en kartlegging av utslippene i scope 1 og 2. Scope 1 er direkte utslipp fra utstyr som Servi Group eier eller kontrollerer. Scope 2 er indirekte utslipp fra innkjøpt energi. I tråd med Science Based Targets initiative er målsetningen å redusere utslippene i scope 1 og scope 2 med 42 % innen 2030 sammenlignet med basisåret (2022).

Som en produksjonsbedrift, ligger en stor del av Servi Groups utslipp i scope 3. Scope 3 er alle andre indirekte utslipp som oppstår i Servi Groups verdikjede som et resultat av vår virksomhet. Å starte kartleggingen av scope 3 er et prioritert område i 2023.

Les mer om våre tiltak og målsetninger for å redusere klimagassutslipp i bærekraftsrapporten.

Compliance og etiske retningslinjer

Servi Group har nulltoleranse for korrupsjon og annen ulovlig eller uetisk oppførsel i virksomheten. Servi Groups etiske retningslinjer representerer vår forpliktelse til å overholde gjeldende lover og forskrifter i de landene vi opererer i, inklusiv internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, samt vårt engasjement for å drive virksomhet på en etisk måte. Servi Groups etiske retningslinjer baserer seg på FNs Global Compact-prinsipper, OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper og relevante konvensjoner og anbefalinger fra den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO), samt norske og internasjonale antikorrupsjonslover i alle land der vi driver forretningsvirksomhet (f.eks. The US Foreign Corrupt Practice Act (FCPA) og UK Bribery Act). De etiske retningslinjene gjelder for Servi Groups styremedlemmer, ledere og alle ansatte. Mens de etiske retningslinjene gir detaljert veiledning, oppsummerer Servi Groups compliance-policy våre forpliktelser på et overordnet nivå.

Servi Groups compliance policy

Servi Groups etiske retningslinjer

Se på komponent produksjon

Ansvarlig innkjøp

Servi Group faller inn under Åpenhetslovens virkeområde. Dette innebærer at Servi Group må utføre aktsomhetsvurderinger og publisere redegjørelse en gang i året.

Servi Groups redegjørelsen om aktsomhetsvurderinger

Servi Group forventer at våre leverandører støtter og respekterer regelverk som beskytter internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, for eksempel FNs menneskerettighetserklæring og ILOs erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet. Det er et krav at alle leverandører signerer Servis leverandørerklæring.

Servi Groups leverandørerklæring

Kontaktinformasjon:

Dersom du har spørsmål vedrørende vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger, eller dersom du ønsker å rapportere bekymringer om uetisk atferd knyttet til Servis virksomhet, vennligst send en e-post til compliance@servi.no

Helse, sikkerhet, sikring og miljø

I Servi Group er helse, sikkerhet, sikring og miljø en integrert del av virksomheten og hvordan vi jobber. Som en ansvarlig arbeidsgiver jobber Servi Group aktivt og systematisk for å skape et miljø som fremmer en trygg og sunn arbeidsplass for våre ansatte og et bærekraftig miljø. Det iverksettes tiltak for å forebygge arbeidsrelaterte skader og helseproblemer, samt kontinuerlig minimere vår påvirkning på miljøet og optimalisere ressursbruken.  

Les mer om Servi Groups arbeid med HMS 

Servis HMS-policy

Helse, miljø og sikkerhet - bærekraft

 

ISO 14001

Servi Group er sertifisert med ISO 14001. ISO 14001-sertifiseringen betyr at Servi Group har et godt ledelsessystem for miljø. Dette sikrer at vi jobber kontinuerlig med å redusere påvirkningen på miljøet, samt at det gjør oss i stand til å respondere på endringer. ISO 14001 legger til rette for kontinuerlige forbedringer og adresserer risikoer og muligheter. 

- ISO 14001:2015 - Servi AS & Servi Ulsteinvik AS

 

oso 14001 til bærekraftsrapport

UN Global Compact

uncg endorser logoServi Group AS er stolt deltaker av UN Global Compact, som er FNs organisasjon for ansvarlig næringsliv.

Gjennom dette engasjementet forplikter vi oss til UN Global Compacts 10 prinsipper for
menneskerettigheter, arbeidsrettigheter, miljø og anti-korrupsjon. 

 

Rapporter

Her finner du bærekraftsrapporten til Servi Group, samt andre relaterte rapporter.

24/7 Service - T +47 64 97 97 00
Abonner på nyheter og produktinfo fra Servi

Hold deg oppdatert på ditt interessefelt. Meld deg på vår e-postliste!

Copyright © 2024 Servi Group. Alle rettigheter forbeholdes