Personvern og cookies

Vi bruker cookies og dine data til å forbedre og tilpasse tjenestene på vår nettside. Les mer

Servi Logo

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Servi Group

Disse salgs og leveransebetingelser gjelder for alle salg og leveranser fra Servi Group med mindre de er helt eller delvis fraveket ved skriftlig avtale mellom Servi Group og kjøper.

 

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR SERVI GROUP   (Last ned pdf)

Disse salgs og leveransebetingelser gjelder for alle salg og leveranser fra Servi
Group med mindre de er helt eller delvis fraveket ved skriftlig avtale mellom Servi
Group og kjøper.


1. Avtalens dokumenter
Følgende avtaledokumenter er gjeldende for avtalen mellom Servi Group og kjøper:
• Disse Generelle salgs og leveransebetingelser
• Ordrebekreftelsen, samt tilhørende tekniske spesifikasjoner, beskrivelser og
tegninger vist til i denne.
• NL 17
• NLM 19 m/tilhørende kontraktsformular


Ved motstrid gjelder avtaledokumentene i den rekkefølge de er angitt ovenfor, med
unntak for NL17 og NLM 19 hvor det er angitt i ordrebekreftelsen hvilke av disse
leveransevilkår som legges til grunn.


2. Tilbud og bekreftelse
Tilbudte priser er gyldig i 30 dager fra det er sendt, med mindre annet særskilt er
avtalt


Det foreligger ingen leveranseforpliktelse for Servi Group før bestillingen er skriftlig
bekreftet gjennom ordrebekreftelse.


Det tas forbehold om prisjustering ved valutasvingninger.


3. Betaling
Betaling skal skje i henhold til den frist som er angitt i ordrebekreftelsen
Reklamasjoner som Servi Group er ansvarlig for gir ikke kjøper rett til å holde
tilbake hele eller deler av kjøpesummen. Selv om det foretas reklamasjoner i samsvar
med punkt 7, skal opprinnelig faktura betales i sin helhet. Servi vil foreta kreditering
for den relevante del av leveransen dersom utbedring eller omlevering ikke
gjennomføres.


Levering og betaling av sluttdokumentasjon avtales for den enkelte ordre og er
spesifisert i ordrebekreftelsen.


Der kostnaden for dokumentasjon inngår i produktets pris, kan det maksimalt holdes
tilbake 5 % av fakturert verdi fram til dokumentasjonen er levert.


4. Eiendomsforbehold
Leverte produkter forblir Servi Group sin eiendom frem til leveransen er betalt i sin
helhet.


Kjøper har ikke rett til å videreselge eller sammenføye produktet i andre produkter
før betaling har funnet sted i sin helhet.


5. Eiendomsrett til tegninger og dokumentasjon
All dokumentasjon og tegninger som overleveres kjøper forblir Servi Group sin
eiendom. Kjøper forplikter seg til å håndtere mottatt dokumentasjon og tegninger
konfidensielt, og skal ikke utlevere dokumentasjon og tegninger til andre kunder
eller leverandører uten Servi Groups skriftlige samtykke.


Kjøpers bruksrett til mottatte tegninger og dokumentasjon er begrenset til den bruk
som ser nødvendig for montasje, drift og vedlikehold av det leverte produktet.


6. Kansellering
Dersom kjøper kansellerer sin bestilling kan dette kun gjøres mot å dekke alle
kostnader knyttet til allerede utført arbeid og kostnader som oppstår som en direkte
konsekvens av kanselleringen.


Kjøper skal i tillegg betale et kanselleringsgebyr tilsvarende 5% av verdien av den
del av ordrebekreftelse som kanselleres


7. Ansvar for mangler. Garanti
Servi Groups ansvar for mangler omfatter bare mangler som viser seg i løpet av en
periode på 12 måneder fra levering av produktet. Ved mangler forbeholder Servi seg
en absolutt rett til å foreta utbedring eller omlevering før andre beføyelser kan gjøres
gjeldende. Ved delleveranser løper garantiperioden fra leveringsdato av hver enkelt
delleveranse.


Servi Groups samlede ansvar for forhold som skyldes mangler er begrenset til 20 %
av samlet verdi av den enkelte ordrebekreftelse. Denne begrensningen omfatter både
interne kostnader knyttet til utbedring så vel som utbetalinger som foretas til kjøper.
Defekte komponenter vil likevel kunne omleveres uten hensyntagen til denne
begrensningen på 20 %.


Under enhver omstendighet skal alle merkostnader forårsaket av at produktet
befinner seg utenfor selgers hjemland dekkes av kjøper.


8. Ansvarsbegrensning
Servi Group påtar seg under enhver omstendighet ikke ansvar for indirekte tap, slik
som minsket eller bortfalt produksjon, tap som følge av skade på annet enn produktet
selv, tapt fortjeneste som følge av at kontrakt med tredjemann faller bort og enhver
annen form for økonomisk konsekvenstap.


Servi Groups samlede ansvar for kontraktsbrudd er begrenset til 20% av verdien av
ordrebekreftelsen.


For leveranser med verdi over 10 MNOK er Servi Groups samlede ansvar under
enhver omstendighet begrenset til 2 MNOK


9. Lovvalg
Alle tvister som oppstår i anledning denne avtalen, skal bedømmes etter norsk rett.

 

24/7 Service - T +47 64 97 97 00
Abonner på nyheter og produktinfo fra Servi

Hold deg oppdatert på ditt interessefelt. Meld deg på vår e-postliste!

Copyright © 2022 Servi Group. Alle rettigheter forbeholdes