Personvern og cookies

Vi bruker cookies og dine data til å forbedre og tilpasse tjenestene på vår nettside. Les mer

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Servi Group

Revidert 14.10.2022 Disse salgs og leveransebetingelser gjelder for alle salg og leveranser fra Servi Group med mindre de er helt eller delvis fraveket ved skriftlig avtale mellom Servi Group og kjøper.

 

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR SERVI GROUP   (Last ned pdf)

Disse salgs og leveransebetingelser gjelder for alle salg og leveranser fra Servi Group med mindre de er helt eller delvis fraveket ved skriftlig avtale mellom Servi Group og kjøper.


1. Avtalens dokumenter
Følgende avtaledokumenter er gjeldende for avtalen mellom Servi Group og kjøper:
• Disse Generelle salgs og leveransebetingelser
• Ordrebekreftelsen, samt tilhørende tekniske spesifikasjoner, beskrivelser og tegninger vist til i denne.
• NL 17
• NLM 19 m/tilhørende kontraktsformular


Ved motstrid gjelder avtaledokumentene i den rekkefølge de er angitt ovenfor, med unntak for NL17 og NLM 19 hvor det er angitt i ordrebekreftelsen hvilke av disse leveransevilkår som legges til grunn.


2. Tilbud og bekreftelse
Tilbudte priser er gyldig i 30 dager fra det er sendt, med mindre annet særskilt er avtalt.
Det foreligger ingen leveranseforpliktelse for Servi Group før bestillingen er skriftlig bekreftet gjennom ordrebekreftelse.
Det tas forbehold om prisjustering ved valutasvingninger.


3. Betaling
Betaling skal skje i henhold til den frist som er angitt i ordrebekreftelsen. Avtalt frist for betaling er gjort under forutsetning av akseptabel kredittrisiko for Servi Group. Ved endret kredittvurdering eller andre forhold som med rimelighet tilsier endrede betalingsbetingelser forbeholder Servi Group seg retten til ensidig å endre disse.


Reklamasjoner som Servi Group er ansvarlig for gir ikke kjøper rett til å holde tilbake hele eller deler av kjøpesummen. Selv om det foretas reklamasjoner i samsvar med punkt 7, skal opprinnelig faktura betales i sin helhet. Servi Group vil foreta kreditering for den relevante del av leveransen dersom utbedring eller omlevering ikke gjennomføres.


Levering og betaling av sluttdokumentasjonen avtales for den enkelte ordre og er
spesifisert i ordrebekreftelsen.


Der kostnaden for dokumentasjon inngår i produktets pris, kan det maksimalt holdes
tilbake 5 % av fakturert verdi fram til dokumentasjonen er levert.


4. Eiendomsforbehold
Leverte produkter forblir Servi Group sin eiendom frem til leveransen er betalt i sin
helhet.


Kjøper har ikke rett til å videreselge eller sammenføye produktet i andre produkter
før betaling har funnet sted i sin helhet.


5. Eiendomsrett til tegninger og dokumentasjon

All dokumentasjon og tegninger som overleveres kjøper forblir Servi Group sin
eiendom. Kjøper forplikter seg til å håndtere mottatt dokumentasjon og tegninger
konfidensielt, og skal ikke utlevere dokumentasjon og tegninger til andre kunder
eller leverandører uten Servi Groups skriftlige samtykke.


Kjøpers bruksrett til mottatte tegninger og dokumentasjon er begrenset til den bruk
som ser nødvendig for montasje, drift og vedlikehold av det leverte produktet.
Kjøperens bruksrett omfatter ikke rett til å gjøre endringer, tilpasninger og
oppdateringer i leverandørprogram og underlisensierte program som inngår i
leveransen. Ved behov for dette, skal slike tjenester avtales særskilt med Servi Group
eller inngå som en del av service og vedlikeholdsavtale.


6. Kansellering
Dersom kjøper kansellerer sin bestilling kan dette kun gjøres mot å dekke alle
kostnader knyttet til allerede utført arbeid og kostnader som oppstår som en direkte
konsekvens av kanselleringen.


Kjøper skal i tillegg betale et kanselleringsgebyr tilsvarende 5 % av verdien av den
del av ordrebekreftelse som kanselleres.


7. Ansvar for mangler. Garanti
Servi Groups ansvar for mangler omfatter bare mangler som viser seg i løpet av en periode på 12 måneder fra levering av produktet. Ved mangler forbeholder Servi Group seg en absolutt rett til å foreta utbedring eller omlevering før andre beføyelser kan gjøres gjeldende. Ved delleveranser løper garantiperioden fra leveringsdato av hver enkelt delleveranse.


Servi Groups samlede ansvar for forhold som skyldes mangler er begrenset til 20% av samlet verdi av den enkelte ordrebekreftelse. Denne begrensningen omfatter både interne kostnader knyttet til utbedring så vel som utbetalinger som foretas til kjøper. Defekte komponenter vil likevel omleveres uten hensyntagen til denne begrensningen på 20 %.


Under enhver omstendighet skal alle merkostnader forårsaket av at produktet befinner seg utenfor selgers hjemland dekkes av kjøper.


8. Utvidede garantirettigheter
Dersom Servi Group og kjøper har inngått særskilt service og vedlikeholdsavtale for det aktuelle produkt, kan garantitiden forlenges til 24 måneder fra levering av produktet.


De nærmere vilkår og betingelser for slik avtale er spesifikk for det enkelte produkt, slik angitt (sette inn link til relevante servicebetingelser)
Så lenge det foreligger en løpende service og vedlikeholdsavtale vil feil og mangler utbedres uten hensyntagen til ansvarsbegrensningen i denne leveranseavtale. Kjøper vil i slike tilfeller kun belastes kostnader for deler og komponenter som utskiftes.


Ved inngåelse av avtale for full overhaling av produkter vil Servi Group tilby tilsvarende «nygaranti» som i dette punkt 8, forutsatt at det også inngås fornyet service og vedlikeholdsavtale for produktet.


9. Mulighet til å returnere utrangerte produkter
Servi Group ønsker å forsikre seg om ivaretakelse av et utvidet produsentansvar, og kan tilby kjøper å returnere utrangerte produkter til Servi Group ved levetidens utløp eller dersom produktene av andre årsaker blir tatt ut av bruk, og ta ansvar for forsvarlig avfallshåndtering, gjenbruk og resirkulering.

10. Ansvarsbegrensning
Servi Group påtar seg under enhver omstendighet ikke ansvar for indirekte tap, slik som minsket eller bortfalt produksjon, tap som følge av skade på annet enn produktet selv, tapt fortjeneste som følge av at kontrakt med tredjemann faller bort og enhver annen form for økonomisk konsekvenstap.


Servi Groups samlede ansvar for kontraktsbrudd er begrenset til 20 % av verdien av ordrebekreftelsen.
For leveranser med verdi over 10 MNOK er Servi Groups samlede ansvar under enhver omstendighet begrenset til 2 MNOK.


11. Sanksjoner og eksportkontroll
Kjøper plikter å overholde det til enhver tids gjeldende norske regelverk om sanksjons- og eksportkontroll i sin utførelse av denne avtalen. Dette omfatter, men er ikke begrenset til, å innhente påbudte offentlige eksport-, re-eksport-, import- eller overføringslisenser for varer (varer, teknologi eller programvare) som omfattes av denne avtalen.


Kjøper plikter å fremlegge opplysninger om eksportkontrollerte varer, herunder eksportkontrolljurisdiksjon, varekategori, kopier av eksport/importlisenser, sluttbrukersertifikater. Kjøper plikter videre å fremlegge all informasjon som underbygger unntak fra lisenskrav for leverte varer eller utførte aktiviteter som omfattes av denne avtalen.


Kjøper skal i ethvert tilfelle fremlegge sluttbrukersertifikater for alle eksporterte varer som omfattes av denne avtalen for Servi Group.


12. Lovvalg
Alle tvister som oppstår i anledning denne avtalen, skal bedømmes etter norsk rett.

 

24/7 Service - T +47 64 97 97 00
Abonner på nyheter og produktinfo fra Servi

Hold deg oppdatert på ditt interessefelt. Meld deg på vår e-postliste!

Copyright © 2024 Servi Group. Alle rettigheter forbeholdes