Personvern og cookies

Vi bruker cookies og dine data til å forbedre og tilpasse tjenestene på vår nettside. Les mer

Generelle Innkjøpsbetingelser for Servi Group

(Revidert 01.10.2020)


SERVI GROUP GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER (last ned pdf)

Disse innkjøpsbetingelser gjelder for alle innkjøp foretatt av Servi Group med mindre de er helt eller delvis fraveket ved skriftlig avtale mellom Servi Group og selger.

1. Avtalens dokumenter

Følgende avtaledokumenter er gjeldende for avtalen mellom Servi Group og selger:

- Disse Generelle innkjøpsbetingelser
- Innkjøpsordre, samt tilhørende tekniske spesifikasjoner, beskrivelser og tegninger vist til i denne.
- NL 17

Ved motstrid gjelder avtaledokumentene i den rekkefølge de er angitt ovenfor Dersom selger benytter eller henviser til andre alminnelige eller spesielle leveringsbetingelser i ordrebekreftelser eller faktura, er disse avvikene uten virkning for kjøpet med mindre dette er uttrykkelig avtalt skriftlig.  

2. Tilbud og bekreftelse

Tilbudte priser skal anses gyldige i 30 dager fra de er sendt, med mindre annet særskilt er avtalt.

Det foreligger ingen kjøpsforpliktelse for Servi Group før tilbudet er skriftlig bekreftet gjennom innkjøpsordre. Utstedt innkjøpsordre skal undertegnes og returneres av selger innen 5 dager etter mottak.

Dersom selgers tilbud angir annet artikkelnummer en det som er forespurt skal dette varsles særskilt av selger og bekreftes av Servi Group før bestillingen effektueres.

3. Betaling

Betaling skal skje i henhold til den frist som er angitt i innkjøpsordren

4. Eiendomsrett til tegninger og dokumentasjon

All dokumentasjon tegninger og spesifikasjoner som overleveres selger forblir Servi Group sin eiendom. Selger forplikter seg til å håndtere mottatt dokumentasjon tegninger og spesifikasjoner konfidensielt, og skal ikke utlevere dette til andre kunder eller leverandører uten Servi Groups skriftlige samtykke.

Selgers bruksrett til mottatt dokumentasjon, tegninger og spesifikasjoner er begrenset til den bruk som er nødvendig for gjennomføring av leveransen.

Etter at leveransen er gjennomført plikter selger å returnere all mottatt dokumentasjon, eller å forsvarlig destruere den. Servi Groups skal skriftlig informeres om dette.

5. Kansellering

Servi Group har rett til å kansellere innkjøpsordren helt eller delvis på ethvert tidspunkt mot å dekke selger for det arbeid som allerede er utført og øvrige direkte dokumenterbare kostnader relatert til kanselleringen.

6. Forsinkelse

Levering skal finne sted på det leveringssted og på de leveringsvilkår som er angitt i innkjøpsordren.

Selger skal umiddelbart underrette Servi Group skriftlig dersom det er grunn til å anta at den avtalte leveringstid ikke kan overholdes.  Meddelelsen skal angi grunnen til forsinkelsen og antatt ny leveringstid. Unnlater selger å gi slik melding skal selger dekke alle Servi Group sine kostnader som kunne vært unngått dersom slik melding var gitt.

7. Ansvar for mangler. Garanti

Selger garanterer at leveransen oppfyller de avtalte krav, og at leveransen for øvrig ikke har feil eller mangler. Selger er ansvarlig for alle mangler som viser seg i løpet av en periode på 12 måneder etter levering.

Dersom feil eller mangler ved leveransen forårsaker følgeskader eller ekstra kostnader til utbedringsarbeid for Servi Group er selger ansvarlig for slike kostnader, begrenset oppad til den samlede verdien av innkjøpsordren.

8. Asvarsbegrensning

9. Lovvalg

Alle tvister som oppstår i anledning denne avtalen, skal bedømmes etter norsk rett.

 

24/7 Service - T +47 64 97 97 00
Abonner på nyheter og produktinfo fra Servi

Hold deg oppdatert på ditt interessefelt. Meld deg på vår e-postliste!

Copyright © 2024 Servi Group. Alle rettigheter forbeholdes